รับตรงธรรมศาสตร์ 2556 รับตรงมธ 56 คณะต่างๆกว่า1774 คน ทั้ง นิติ รัฐศาสตร์ ทันตะ พยาบาล

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับตรงธรรมศาสตร์ 56

หลายคณะทั้ง รับตรง 56 รับตรงนิติศาสตร์
รับตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 56 รับตรงเศรษฐศาสตร์
รับตรงสังคมสงเคราะห์ มธ 56 รับตรงทันตะ รับตรงพยาบาล56

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการต่างๆ ดังนี้

ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงในโครงการรับตรง 2555 จำนวนทั้งหมด 1774 คน
ในคณะต่างๆดังนี้
รับตรงคณะนิติศาสตร์ จำนวน 300 คน
รับตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัชญี จำนวน 295 คน
รับตรงคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 135 คน
รับตรงคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 150 คน
รับตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 120 คน
รับตรงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 200 คน
รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 72 คน
รับตรงคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 40 คน
รับตรงคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 25 คน
รับตรงคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 50 คน
รับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 50 คน
รับตรงคณธสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 157 คน
รับตรงคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 60 คน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 120 คน

รับสมัครออนไลน์ที่ http://www.reg.tu.ac.th วันที่ 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555
รายละเอียดทั้งหมด
http://www.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2556/BA/56_direct_all.pdf
 

รับสมัครรับตรง 2556 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต
ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555
เปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 24.00 น.
ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 กันยายน – 2 ตุลาคม 2555
รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร

ขอบคุณข่าวรับตรงธรรมศาสตร์ 2556 จากเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>