รับตรงธรรมศาสตร์ 2556 รับตรงมธ 56 คณะต่างๆกว่า1774 คน ทั้ง นิติ รัฐศาสตร์ ทันตะ พยาบาล

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับตรงธรรมศาสตร์ 56

หลายคณะทั้ง รับตรง 56 รับตรงนิติศาสตร์
รับตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 56 รับตรงเศรษฐศาสตร์
รับตรงสังคมสงเคราะห์ มธ 56 รับตรงทันตะ รับตรงพยาบาล56

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการต่างๆ ดังนี้

ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงในโครงการรับตรง 2555 จำนวนทั้งหมด 1774 คน
ในคณะต่างๆดังนี้
รับตรงคณะนิติศาสตร์ จำนวน 300 คน
รับตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัชญี จำนวน 295 คน
รับตรงคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 135 คน
รับตรงคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 150 คน
รับตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 120 คน
รับตรงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 200 คน
รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 72 คน
รับตรงคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 40 คน
รับตรงคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 25 คน
รับตรงคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 50 คน
รับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 50 คน
รับตรงคณธสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 157 คน
รับตรงคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 60 คน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 120 คน

รับสมัครออนไลน์ที่ http://www.reg.tu.ac.th วันที่ 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555
รายละเอียดทั้งหมด
http://www.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2556/BA/56_direct_all.pdf
 

รับสมัครรับตรง 2556 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต
ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555
เปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 24.00 น.
ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 กันยายน – 2 ตุลาคม 2555
รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร

ขอบคุณข่าวรับตรงธรรมศาสตร์ 2556 จากเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th

รับตรง มช56 รับตรงม.เชียงใหม่56 ข่าวรับตรงภาคเหนือ 56 โควต้า

รับตรง มช56 รับตรงม.เชียงใหม่56 ข่าวรับตรงภาคเหนือ 56 โควต้า มช รับตรงของนักเรียนในภาคเหนือ

ข่าวดีของน้องๆที่กำลังรอข่าวรับตรง มช56 ของการรับตรงภาคเหนือ โดยล่าสุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประะจำปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครทาง Internet
ระหว่างวันที่ 3-20 กันยายน 2555

17 จังหวัดภาคเหนือที่เปิดรับ
ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี

 

 ปฏิทินการสอบคัดเลือก

วัน เดือน ปี กิจกรรม
วันที่ 3-20 กันยายน 2555 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet
วันที่ 21-28 กันยายน 2555 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง Internet
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ประกาศผังห้องสอบทาง Internet ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2555 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 4 มกราคม 2556 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  Internet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 7 มกราคม 2556 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ /คณะทันตแพทยศาสตร์/โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 12 มกราคม 2556 สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์/คณะทันตแพทยศาสตร์/โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และโครงการร่วม (แพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม) มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง Internet
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยส่งชื่อให้ Clearing House ตัดสิทธิ์ Admissions
วันที่ 11-17 มีนาคม 2556 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 26 มีนาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th
ปลายเดือนพฤษภาคม 2556 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เพื่อเข้าศึกษาใมหาวิทยาลัเชียงใหม่
http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/56/paper/pakad-quota.pdf

อ่านประกาศรับสมัครและขั้นตอนการสมัครให้ละเอียด หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-943071 ต่อ 108, 131 – 134 ในวัน และเวลาราชการ

ขอบคุณข่าวรับตรง มชใ ภาคเหนือจากเว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/56/index.php

 

และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเปิดรับสมัครการคัดเลือกโควต้าภาคเหนือให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ
โดยสมัครเข้ารับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบด้วย 

รับตรงภาคเหนือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับตรงภาคเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับตรงภาคเหนือมหาวิทยาลัยพายัพ
รับตรงภาคเหนือมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
รับตรงภาคเหนือมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
รับตรงภาคเหนือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รับตรงภาคเหนือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รับตรงภาคเหนือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รับตรงภาคเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และรับตรงภาคเหนือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

รายละเอียดดังนี้
การให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/56/paper/pakad-university.pdf